Privacy verklaring

V.O.F. BYOU, hierna te noemen: “BYOU”, tevens handelend onder de handelsnaam League-of-Leaders, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. BYOU verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten, op grond van een wettelijke plicht en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Zonder deze gegevens kunnen wij onze diensten niet uitvoeren.

BYOU neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BYOU) tussen zit.

BYOU bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. BYOU dient daarbij wel rekening te houden met
wettelijke bewaartermijnen.

BYOU deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dit geldt ook indien
gegevens in het buitenland worden verwerkt. BYOU draagt er zorg voor dat dit alleen gebeurd in landen die adequaat zijn bevonden. Dit zijn EU-landen en landen die passende maatregelen hebben
getroffen. BYOU blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

BYOU gebruikt op haar website in principe slechts na uw toestemming cookies of vergelijkbare technieken. U wordt niet steeds opnieuw gevraagd om acceptatie. U kunt de geaccepteerde cookies zelf verwijderen of het plaatsen van cookies via uw browser blokkeren. U moet er dan wel rekening mee houden dat de website wellicht minder goed werkt. BYOU maakt verder zonder voorafgaande toestemming gebruik van cookies indien die noodzakelijk zijn voor de werking van de website of noodzakelijk voor een dienst die u zelf hebt aangevraagd.

BYOU maakt ook gebruik van cookies om de kwaliteit of effectiviteit van de website te bekijken. Bijvoorbeeld een cookie die wordt gebruikt om te zien hoe u door de website surft. Deze informatie kan BYOU gebruiken om haar website te verbeteren. Daarbij wordt geen grote inbreuk gemaakt op uw privacy. BYOU zal deze gegevens niet gebruiken om bijvoorbeeld een profiel van uw internetgebruik op te stellen. En zij zal deze informatie niet zomaar delen met andere bedrijven.

BYOU kan aan u verzoeken om toestemming om een periodieke nieuwsbrief te versturen. Deze toestemming kan door u op ieder moment worden ingetrokken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat laatste kan nadat de bewaartermijn is verstreken. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BYOU en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. BYOU heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens of een dergelijk verzoek of intrekking met betrekking tot een minderjarige sturen naar het emailadres van ons bedrijf. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Heeft uw verzoek betrekking op een minderjarige dan verzoeken wij u tevens aan te geven op welke grond u tot het verzoek gerechtigd bent.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. BYOU wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

BYOU neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het e-mailadres van ons bedrijf.

BYOU behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. U wordt dan ook verzocht om van tijd tot tijd kennis te nemen van deze privacyverklaring van BYOU.

Nijkerk, 14 april 2020