Terms of use

Leveringsvoorwaarden League of Leaders, vof BYOU / versie 2009.2

Artikel 0
Toepasselijkheid
0.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de vennootschap onder firma BYOU, hierna te noemen leverancier, en opdrachtgevers, betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, coachingsessies en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen training.
0.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door leverancier.
0.3 Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door leverancier schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1
Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Training: het geven of houden van cursussen, trainingen, workshops, coachingsessies en andere vormen van opleiding, dan wel advisering of consulting in de ruimste zin des woords.
1.2 Persoonlijk inleefgesprek: gesprek waarin de leerdoelen van de training met de leerwensen van de opdrachtgever dan wel deelnemer worden afgestemd. Dit gesprek maakt deel uit van de training en is een voorwaarde voor deelname.
1.3 Integriteit: leverancier staat in voor de integriteit van zijn medewerkers en de aan hem gelinieerde trainers en waarborgt de absolute geheimhouding van alle door opdrachtgever en opdrachtgevers medewerkers ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie.
1.4. Onverdeeld belang: leverancier zal zich ten alle tijde zodanig opstellen dat het belang van de opdrachtgever en haar medewerkers centraal staat bezien in het kader van de overeengekomen training.

Artikel 2
Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen leverancier en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, door de door leverancier en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging door leverancier aan de opdrachtgever van diens per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.
Voor aanvang van het opleidingstraject dient de opdrachtbevestiging getekend door opdrachtgever in het bezit van leverancier te zijn.
Indien dit door omstandigheden niet is gebeurd, geldt de eerste dag van uitvoering van het traject als zijnde het definitieve en officiële akkoord van de opdrachtgever. In dit geval zijn dezelfde betalings- en annuleringsregels van toepassing als bij een getekende opdrachtbevestiging.

Artikel 3
Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever
3.1 Annuleren: Het beëindigen van de opdracht voor een training of verplaatsen van het startmoment van de training.
3.2 De opdrachtgever voor een training heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training te annuleren per aangetekend verzonden brief.
3.3 Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 30 dagen voor aanvang van de eerste trainingdag kosteloos geschieden.
3.4 Bij annulering minder dan 30 dagen, doch meer dan 14 dagen voor de eerste trainingdag, is de opdrachtgever verplicht 50% van het factuurbedrag te vergoeden.
3.5 Bij annulering minder dan 14 dagen voor de eerste trainingdag is de opdrachtgever verplicht 100% van het factuurbedrag te vergoeden.
3.6 Verplaatsing van de opdracht op verzoek van de opdrachtgever kan uitsluitend in overleg en na schriftelijke bevestiging van leverancier en tot 30 dagen voor aanvang van de eerste trainingdag kosteloos geschieden.
3.7 In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
3.8 Het persoonlijk inleefgesprek kan tot twee werkdagen voor aanvang van het gesprek kosteloos worden verplaatst. Bij verplaatsing binnen twee werkdagen voor aanvang van het gesprek zal het overeengekomen deeltarief in rekening worden gebracht.
3.9 Indien de deelnemer voor het geplande persoonlijk inleefgesprek niet aanwezig of beschikbaar is, wordt eveneens het overeengekomen deeltarief in rekening gebracht.

Artikel 4
Annulering door de leverancier
Leverancier heeft het recht zonder opgave van redenen de training te annuleren, of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het tot dan toe door leverancier gefactureerde bedrag.

Artikel 5
Vervanging
5.1 De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de training laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan leverancier wordt medegedeeld.
5.2 Voorwaarde voor de vervanging is dat het plannen van het persoonlijke inleefgesprek nog mogelijk is. Vervanging na de start van de training is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van leverancier op grond van artikel 4.
5.3 De leverancier behoud zich het recht voor een vervanger voor de overeengekomen trainer het trainingsprogramma te laten vervullen, indien de vervanging binnen 24 uur voor aanvang van de training aan opdrachtgever wordt medegedeeld.
5.4 De leverancier behoud zich tevens het recht voor een vervanger voor de overeengekomen trainer het trainingsprogramma te laten vervullen, indien deze bij aanvang van de training door ziekte niet beschikbaar is.

Artikel 6
Prijzen
Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 7
Betaling
7.1 Leverancier brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde factuurbedrag uiterlijk te voldoen 14 dagen voor aanvang van de training, op de door leverancier aangegeven wijze, zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door leverancier, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.2 Trainingsmaterialen, werkboeken, alsmede verplichte literatuur in verband met deelname aan een training zijn uitsluitend in het factuurbedrag begrepen, indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
7.3 De reis-, locatie-, arrangement- en/of verblijfkosten in verband met deelname aan een training zijn in het trainingsgeld niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
7.4 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is leverancier steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
7.5 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is leverancier gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
7.6 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan leverancier alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van €245,- excl. BTW.

Artikel 8
Opschorting en ontbinding
Leverancier heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een training te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 7.

Artikel 9
Auteursrecht
9.1 Het auteursrecht op de door leverancier uitgegeven trainingmateriaal, brochures en projectmateriaal berust bij leverancier, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van leverancier zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
9.2 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van leverancier, berust uitsluitend bij leverancier.

Artikel 10
Overname van personeel
10.1 De werknemers van leverancier zijn tijdens het dienstverband en gedurende twee jaar na beëindiging van het dienstverband aan een concurrentiebeding gebonden, inhoudende dat zij geen werkzaamheden voor relaties van leverancier zullen verrichten.
10.2 Op grond daarvan staat het de opdrachtgever niet vrij gedurende de voornoemde periode buiten leverancier om, ex-werknemers van leverancier in dienst te nemen, dan wel anderszins gebruik te maken van hun diensten.
10.3 Dit geldt ook voor de situatie, dat de ex-werknemer in dienst is bij een derde of zich als zelfstandig gevestigde trainer aan bied.

Artikel 11
Aansprakelijkheid
11.1 Leverancier spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
11.2 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
11.3 Leverancier zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
11.4 Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
11.5 Buiten de in lid 4 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie of gebeurtenis in rekening is gebracht. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan €1.250.000,-

Artikel 12
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen leverancier en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Amersfoort.